top of page

Algemene voorwaarden

I. Definities en toepasselijkheid

II. Offerte

III. Aanvaarding van het aanbod

IV. Uitvoering van de opdracht

V. Tussentijdse wijzigingen van de opdracht

VI. Oplevering

VII. Overmacht / Ziekte

VIII. Aansprakelijkheid

IX. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

X. Auteursrecht

XI. Portretrecht

XII. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

XII. Overige bepalingen

I. Definities en toepasselijkheid

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Lennard van der Valk gevestigd te Kwintsheul, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 • In deze algemene voorwaarden wordt met "opdrachtgever" bedoeld: iedere (rechts)persoon of personen waarmee Lennard van der Valk de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden;

 • In deze algemene voorwaarden wordt met "opdracht" bedoeld: de dienst of het product dat door Lennard van der Valk geleverd zal worden.

 • In deze algemene voorwaarden wordt met "schiftelijk" bedoeld: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever

 • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor De Videomakers slechts bindend indien en voor zover deze door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 •  

   

  II. Offerte

 • Alle offertes, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend en deze veranderd in principe niet, mits er geen grote veranderingen binnen het plaatsvinden. Mocht dit ter sprake komen neemt Lennard van der Valk contact op met de opdrachtgever op een aangepaste offerte op te stellen.

 • De door Lennard van der Valk bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen, schema’s, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van Lennard van der Valk en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechterlijk beschermd. De opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.
   

 • De prijzen in de genoemde offerte(s) zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 • De prijzen in de genoemde offerte(s) zijn exclusief reiskosten buiten gemeente Westland, tenzij anders aangegeven.
   

 • Lennard van der Valk kan niet aan zijn offerte(s) worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijze kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 • Gaat u met offerte akkoord en accepteert u de algemene voorwaarden, word Lennard van der Valk hiervan op de hoogte gesteld via het email adres waarmee u deze informatie heeft toegestuurd gekregen.

 •  

   

  III.  Aanvaarding van het aanbod

 • Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Lennard van der Valk werk verricht in het kader van de Overeenkomst, of bij vooruitbetaling bij productieopdrachten indien vermeld in de Offerte, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 • Lennard van der Valk behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor haar onaanvaardbaar maken.

 • Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Lennard van der Valk is in dat geval gerechtigd de prijs aan te passen.

 • IV. Uitvoering van de opdracht

 • Lennard van der Valk zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin hij gebruikelijk werkt.

 • Lennard van der Valk spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Lennard van der Valk zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

 • De opdrachtgever zal Lennard van der Valk steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie niet tijdig aan Lennard van der Valk is verstrekt en/of de in redelijkheid benodigde faciliteiten niet zijn verschaft, heeft zij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 • Fotografie en film zijn een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Aanvaarding van de Opdracht betekent dat de opdrachtgever akkoord gaat met de door Lennard van der Valk gehanteerde stijl. Lennard van der Valk kan een globale beeldoptimalisatie toepassen op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede, doch is daartoe niet verplicht.

 •  

  V. Tussentijdse wijziging van de opdracht

  Er is sprake van een aanvullende opdracht wanneer een opdracht na het aanvaarden van de opdracht gewijzigd wordt en dit extra werkzaamheden voor Lennard van der Valk met zich brengt. Voor deze aanvullende Opdracht zal een aparte Offerte worden gemaakt. Veranderingen die in een al verstrekte Opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Lennard van der Valk wordt overschreden. Lennard van der Valk is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

  VI. Oplevering

  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door Lennard van der Valk opgegeven levertijd geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Lennard van der Valk contact opnemen met de opdrachtgever.

  VII. Overmacht / Ziekte

   

 • Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd.

 • Indien naar het oordeel van Lennard van der Valk de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

 • Bij ziekte van Lennard van der Valk op een filmopnamedag van een eenmalig evenement (bijvoorbeeld een bruiloft of jubileum) zal Lennard van der Valk zelf opzoek gaan naar een vervangende videomaker. Mocht dit niet lukken zal de overeenkomst worden ontbonden. Eventueel gedane voorschotten aan opdrachtnemer worden binnen 14 dagen teruggestort. De opdrachtgever kan bij ziekte van Lennard van der Valk geen schadevergoeding eisen.

 • Technische apparatuur kan kapotgaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het filmen. Bij defecte apparatuur kan de opdrachtgever geen schadevergoeding van Lennard van der Valk eisen.

 •  

  VIII. Aansprakelijkheid

   

  De aansprakelijkheid van Lennard van der Valk beperkt zich tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.


   

  IX. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

  Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,– EURO.

  X. Auteursrecht

 • Lennard van der Valk behoudt zich het recht voor de door haar gemaakte producties te gebruiken als  promotiemateriaal voor eigen doeleinde. Voor uitingen op internet wordt vooraf toestemming gevraagd.

 • Lennard van der Valk geeft bij levering toestemming voor het in de offerte overeengekomen gebruik. Voor elke andere toepassing of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor publicatie in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd gemaakt.

 • Lennard van der Valk houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij Eventregistraties, interne vertrouwelijke beelden e.d.).

 • Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lennard van der Valk.

 • XI. Portretrecht

 • De ppdrachtgever/geportretteerde geeft door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden toestemming aan Lennard van der Valk om zijn/haar beeldmateriaal te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media en demonstratie materiaal tenzij anders overeengekomen.

 • Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand bij Lennard van der Valk schriftelijk bekend gemaakt te worden.

 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 •  

  XII. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

  Lennard van der Valk behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De actuele algemene voorwaarden op de datum van de offerte gelden.

   

  XIII. Overige bepalingen

 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

 • Op alle rechtsverhoudingen tussen Lennard van der Valk en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 • Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 •  

   

  Ik kijk uit naar een prettige samenwerking!

  met vriendelijke groet,

  Lennard van der Valk

  Laatst bijgewerkt: 21 januari 2019

  bottom of page